Gebruikersovereenkomst website

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

De inhoud van www.khobra.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Khobra vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Khobra vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Khobra vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op  www.khobra.be. Dit geldt zowel voor informatie die Khobra vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Khobra vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.khobra.be  bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Khobra vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Khobra vzw. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Khobra vzw.

Artikel 4 : Bewijs en toepasselijk recht 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. 

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy

Alle informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Khobra vzw beheert www.khobra.be 
Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Khobra vzw raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten:

  • de datum en het tijdstip van het bezoek,
  • het IP-adres van de bezoeker,
  • het type browser dat de bezoeker gebruikt,
  • de browsertaal,
  • de schermgrootte van de browser,
  • en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend.

Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Khobra vzw.

Khobra vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vind je altijd de meest recente versie.